Statut Fundacji „Ich Dom”

Statut

 

Przedstawiamy statut naszej Fundacji, który reguluje sposób działania, nasze zadania i strukturę organizacyjną Fundacji „Ich dom”.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Ich Dom” – mieszkania dla młodzieży opuszczającej domy dziecka w Płocku zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez: Elżbietę Teresę Krzeską, Jana Krzeskiego, Grażynę Niedzielską i Jerzego Niedzielskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 07.04.1992 r. przed notariuszem B. Maczugą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U.46/01, poz.203/ oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Płock.

 § 4.

 1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 2. 2. Dla właściwego zrealizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6.

Celem Fundacji jest finansowanie mieszkań dla młodzieży opuszczającej domy dziecka.

§ 7.

Cel ten Fundacja będzie realizować poprzez:

1/ finansowanie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych;

2/ pomoc w zakupie mieszkań;

3/ pomoc w nabyciu wyposażenia mieszkań;

4/ nabywanie mieszkań na własność fundacji w celu przekazania ich do używania osobom

opuszczającym domy dziecka;

5/ organizowanie imprez integracyjnych w celu ułatwienia osobom opuszczającym domy

dziecka adaptację w nowych środowiskach.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi kwota 1000,00 zł zadeklarowana wstępnie jako Fundusz Założycielski.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

Dochody Fundacji ponadto pochodzą z:

1/ imprez dobroczynnych i propagandowych,

2/ datków, subwencji, zapisów.

§ 12.

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej, wskazując konkretny cel zgodny

z celem Fundacji.

 1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystany w celu udzielania pożyczek, zabezpieczania

zobowiązań Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich

osób bliskich.

 1. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz osób wymienionych w ust. 2.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§ 13.

Organami Fundacji są:

1/ Zarząd Fundacji;

2/ Komisja Rewizyjna Fundacji.

 1. ZARZĄD FUNDACJI.

§ 14.

 1. Zarząd Fundacji stanowią członkowie stali, którymi są Fundatorzy, a po ich śmierci

spadkobiercy Fundatorów oraz członkowie powoływani przez stałych członków w liczbie

do trzech osób na okres dwuletniej kadencji.

 1. Jako pierwszych niestałych członków Zarządu powołuje się: Barbarę Chybę i Karola

Czechowskiego.

§ 15.

 1. Zarząd jest organem zarządzającym całością działalności Fundacji. Do Zarządu należy

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Komisji Rewizyjnej

Fundacji.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym

przynajmniej jeden jego stały członek.

§ 16.

Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego Zarządu może być jedynie jej stały członek.

§ 17.

Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący.

§ 18.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech jego członków, w tym dwóch stałych. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego, a pod jego nieobecność, głos Zastępcy Przewodniczącego.

 1. KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI.

§ 19.

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest jej organem nadzoru i kontroli wewnętrznej; składa się z

trzech członków powoływanych uchwałą Zarządu Fundacji podejmowaną większością ¾

głosów przy obecności co najmniej pięciu członków Zarządu.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres dwuletniej kadencji. Odwołanie członka

Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jest możliwe jedynie w przypadku

sprzeniewierzenia się celom i zasadom działania Fundacji, skazania prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Odwołanie następuje w tym

samym trybie co powołanie. W przypadku odwołania Zarząd Fundacji uzupełnia skład

Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia odwołania jej członka.

 1. Pierwszą Komisję Rewizyjną Fundacji stanowią Lidia Lewandowska – Przewodnicząca

oraz członkowie: Jolanta Kruszewska i Stanisław Płuciennik.

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które zwołuje jej Przewodniczący w miarę

potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów

przeważa głos Przewodniczącego.

§ 21.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: kontrola poczynań Fundacji w zakresie

gospodarowania jej majątkiem, kontrola zasadności i celowości dokonywanych przez

Fundację wydatków, badanie i ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,

pod względem i ich zgodności z prawem i statutem Fundacji.

 1. W zakresie wykonywanych obowiązków kontroli wewnętrznej Komisja jest niezależna i

nie podlega Zarządowi Fundacji.

Rozdział V. Zmiana Statutu.

§ 22.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 23.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podejmowanej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej pięciu jego członków.

Rozdział VI. Przepisy końcowe.

§ 24.

Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może połączyć się z inną Fundacją.

§ 25.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli miałoby to zmienić zasadniczy cel Fundacji.

§ 26.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została utworzona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych majątku.

§ 27.

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej pięciu jego członków

§ 28.

Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4. ustawy o fundacjach, instytucjom, których cele są zbieżne z celem Fundacji.

§ 29.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy.